Boserf


is een kleinschalig nieuwbouw woonproject met energie-neutrale huizen in Veldhoven-Zilverackers.

Leuk oud worden…..

dat was de insteek waarmee we als 4 zestigers zijn gestart in het voorjaar 2020.
Vanuit deze gedachte zijn we op zoek gegaan naar wat voor ons “leuk oud worden” betekent en zijn uitgekomen op de drie kernwoorden: Sociaal, Vitaal en Groen

De eerste leden

Aanvankelijk dus bedoeld voor senioren, maar dit is al losgelaten….  
Het zou eigenlijk mogen worden: Leuk leven of Leuk wonen, want je hoeft niet oud te zijn om hier blij van te worden en we staan zeker open voor jongere mensen!
Het gaat om het concept. 


Stedenbouwkundig plan


We hebben sinds dat roerige voorjaar 2020 niet stilgezeten, inmiddels zijn de grote lijnen van het stedenbouwkundige plan voor Boserf ontwikkeld! 
En dit is het resultaat!Het wordt een driehoekig erf, zoals in veel Brabantse dorpskernen gebruikelijk was in deze regio.
De huizen liggen met de voordeuren aan het gemeenschappelijke erf waar je elkaar spontaan tegenkomt en waar je klaar staat voor elkaar.
De (kleine) tuintjes liggen aan de achterzijde van het huis waardoor er ook privacy kan zijn.
Want hoewel het sociale aspect één van onze uitgangspunten is, vinden we het behoud van de eigen privacy net zo belangrijk.  

In het geval van Boserf hoeft er niet meer gezocht te worden naar een geschikte locatie. Die is er namelijk al! Het plan voor 13 huizen komt te liggen in Veldhoven aan de Eindhovensebaan.
Boserf maakt deel uit van het “Bosackers-gehucht” met Land’s Heeren als hoofdontwikkelaar en ligt aan de rand van het nieuwbouwplan Zilverackers, Daar bouwt Veldhoven 2000 nieuwe woningen. Zie ook de gemeenteplanning voor alle nieuwbouw wijken.
Dus met alle gemakken van een nieuwe woonwijk, maar we krijgen ook de rust en stilte van een wandelbos wat tegenover Boserf ligt! 

Boserf aan de noordzijde opgenomen in het Land’s Heeren bouwproject “Bosackers”


Stichting KilimanjaroWonen

helpt ons als CPO bij de realisatie van het woonproject Boserf en werkt voor het ontwerp nauw samen met MAG architecten en voor de projectbegeleiding met Wijontwikkelensamen.
Om het Collectief Particulier Opdrachtgeversschap te starten hebben we in october 2020 de “Vereniging CPO Boserf” opgericht, statutair gevestigd in Veldhoven onder KvK 80657281.

Kilimanjarowonen levert professionele begeleiding vanaf het prille begin tot en met de oplevering van het wooncomplex. Ze vragen daarvoor “vriend van Kilimanjaro” te zijn.
Ook als er al gewoond wordt is er regelmatig contact om te horen hoe het gaat en om eventueel nazorg te verlenen.
Door het intensieve CPO traject leren mensen elkaar al goed kennen vóór ze in hun project gaan wonen. Je leert samen beslissingen te nemen, en dat gaat ook door als je er eenmaal samen woont.
Daartoe gebruiken we de sociocratische vergadermethode. Inmiddels hebben we al mogen ervaren hoe deskundig hun ondersteuning is.

De woonwensen van de toekomstige bewoners zijn via enquêtes onderzocht en ook hoeveel ze kunnen en willen betalen voor hun toekomstige woning. Ook wensen zoals uitzicht, bezonning, daglicht zijn meegenomen.
In het ontwerpproces wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met deze wensen, maar vanaf het begin is duidelijk aangegeven dat niet alles mogelijk is: 80% van je wensen realiseren betekent 100% resultaat!
Bij vraaggericht ontwikkelen wordt vanaf het begin gewerkt met varianten om duidelijk te maken wat de consequenties zijn van bepaalde keuzen. Er wordt ontworpen op basis van woonwensen en budget, en uiteraard wordt er ook rekening gehouden met veel externe randvoorwaarden. De definitieve verkaveling ligt vanaf april 2021 vast.
De werkwijze is door in kleine stapjes naar een eindsituatie te gaan: van grof naar fijn.

Bouwwijze Boserf

De architectuur van de verschillende gebouwen is landelijk, in een eigentijdse vertaling.
De toekomstige bewoners hebben veel inspraak bij de keuze van vormgeving en materiaalgebruik van de woning. Het is echter wel uitdrukkelijk de bedoeling om ‘eenheid in verscheidenheid’ tot stand te brengen, met name voor wat betreft de architectuur.
Alle woningen krijgen een lage goothoogte.
Gekozen is voor kleine privé tuinen: lekker knus en minder onderhoud.


Het plan bestaat uit:
+ 5 zg erfwoningen, 2 en 3 blok
+ 3 woningen onder één dak
+ 1 woning aan ontmoetingsruimte
+ 4 vrijstaande woningen
+ gemeenschappelijke ontmoetingsruimteDe 13 bewoners van de wijk bouwen als lid van de CPO gezamenlijk dus ieder hun eigen koopwoning.
De aanpak geeft de leden ook invloed op het ontwerp van de woning en het erf, waarbij de
vroegtijdige instappers natuurlijk het meest kunnen inbrengen. Samen regelen we veel zaken zelf en daardoor zijn de bouwkosten met de CPO ca 10% lager.

Zuidzijde


Laatste aanpassingen

Gedurende de “voorlopig ontwerp” fase (VO), tot april 2021, is het plan nog verder ontwikkeld.
De ontmoetingsruimte is gedetailleerd en de bergingen die daar oorspronkelijk gepland waren zijn nu tussen nr. 3 en 4 in de erfwoningen als één gezamenlijke berging ondergebracht.
Door deze verschuiving werd een extra woning aangrenzend aan de ontmoetingsruimte.(nr.13) mogelijk en door de vervanging van één schuurwoning ook een klein type bungalow (nr. 7)
Het VO is in november 2021 afgesloten en daarop is de fase “definitief ontwerp” (DO) gestart.
De DO tekeningen van deze site zijn gebruikt in de “aanvraag omgevingsvergunning”.
Op 21 juni 2022 heeft de gemeente de vergunning verleend. Deze is nu “onherroepelijk”.
We zijn nu bezig met de laatste loodjes voor de bouwstart in januari 2023.

Nieuwste layout

Op 16 maart 2021 heeft ons project het Veldhovens Weekblad gehaald.
Op 21 april is het bestemmingsplan Kransackerdorp waartoe ook Boserf hoort vastgesteld.
Op 12 juli 2021 hebben we de Reserveringsovereenkomst getekend.

Wij willen u ook ons zusterproject Zilverhof in Veldhoven onder de aandacht brengen.

Naar Foto’s , Blog Naar: SociaalVitaalGroen